Seniorklubben afholdte sin ordinære generalforsamling onsdag 1-2-2017 i Metal Sydfyns lokaler i Svendborg.

Der deltog i alt 28 medlemmer.

Formand Erik Myrbjerg bød de fremmødte velkommen til mødet, og bad alle mindes vores tidligere revisor Henning Aagaard i forbindelse med hans alt for tidlige død.

 Dagsordenen for mødet var:

 • Valg af dirigent: Valgt blev Arne Sørensen

 

 • 2.  Stemmeudvalg: Valgt blev Carlo Albertsen og Benny Jensen

 

 • 3.  Formanden aflagde sin beretning, indeholdende alle klubbens      arrangementer der var sket i løbet af året.

Bl.a. var der i alt 366 deltagere til klubbens arrangementer i årets løb.

Klubbens medlemstal er desværre for nedadgående. Ved årsskiftet var vi 60 medlemmer.

Desværre har vi været nødsaget til at slette 3 pga. restance.

Beslutningen, om at slette personer der ikke tilhørte husstanden, er afskaffet. Dette gælder for 1 person, og er der flere, betales der ekstra.

Der har fra flere medlemmer side været ønske om at finde et nyt sted til vores årlige tur til Holbøl Kro. Desværre valgte vi i 2016 en kro som ikke levede op til vores forventninger. Næste år (2017) går vi måske tilbage til Holbøl.

Bestyrelsen har i november måned haft møde med afdelingsformand, Freddy Knecht, hvor vi fik afklaret forskellige ting, vedr. benyttelse af lokaler o.a. i forbindelse med arrangementer o.a.

Vi har i årets løb fået ny kasserer, nemlig Poul Rønne Pedersen, som klarer sit job fint.          

Desuden kan vi oplyse, at der ikke sker kontingentforhøjelser i 2017.

Til sidst udtrykte formanden en stor tak til dine kolleger i bestyrelsen, for et godt samarbejde.   

Herefter blev beretningen sat til debat, og godkendt med applaus.

 • 4. Regnskab: 

Revideret og godkendt, d. 19. jan. 2017, med et årsresultat på Kr. 21.724 kr.

 • 5. Indkomne forslag;

 Der forelå ingen forslag.

 • 6. Valg af kasserer:

Poul Rønne Pedersen.

 • 7.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Svend Aage Larsen & Karsten Søgaard blev genvalgt.

 • 8.  Valg af revisorsuppleant:

Leif kruse blev genvalt som revisor suppleant.

 

 • 9.  Valg af revisor:

Her er Henning Andreasen valgt.

 

 • 10. Revisor suppleant:

Her blev Ole Andersen.

 • 11. Formanden, bad om ideer og forslag i forbindelse med klubbens 40 års jubilæum i november 2019.

Derefter takkede formanden for god ro og orden på mødet.

 

Referent: Jens Kragh