Referat fra klubbens generalforsamlingen d. 27-01-2016

Dagsordenen:

1. Valg af dirigent: Arne Sørensen

2. Valg af Stemmeudvalg: Benny Jensen og Niels A. Hansen.

3. Bestyrelsens beretning v. formand Erik Myrebjerg:

Vi har haft mange gode arrangementer i årets forløb, som har kunnet samle 394 medlemmer, på busture, bankospil og samt forårsfest og høstfest

Vi har desværre måtte slette 4 medlemmer, på grund af restance.

Ligeledes har 3 medlemmer udmeldt sig, da vi indførte reglen om, at par der ikke lever i fast forhold,  skal betale 200 kr. ekstra, når vi arrangerer udflugter og busture.

Vores hjemmeside kører fint, der har PT været 16596 besøgende på siden.

Vi må desværre tage afsked med vores kasserer Ejvind Ryborg igennem 17 år, som vælger at stoppe på grund af helbredsmæssige grunde.

Vi har fundet en mulig afløser til jobbet, nemlig Poul Rønne Pedersen.

Herefter blev beretningen sat til debat.

Da der ikke var nogen kommentarer eller spørgsmål blev beretningen godkendt, med applaus.

4. Regnskab: Blev oplæst og godkendt  ( med ros fra Leif Kruse )

5.  Indkomne forslag: Der forelå ingen forslag.

6. Valg af formand: Genvalg af Erik Myrebjerg.

7. Valg af bestyrelsesmedlem: Genvalg af Jens Kragh

8: Valg af ny kasserer:  Poul rønne Pedersen, blev valgt.

9: Valg af bestyrelses suppleant: Leif Kruse, blev genvalgt.

10. Valg af ny revisor: Henning Aagaard blev nyvalgt.

11. Ny revisor suppleant: Kaj Toft Hansen, blev nyvalgt.

12. Eventuelt: Formanden takkede vores kasserer Ejvind Ryborg, igennem 17 år for et rigtigt godt  arbejde, samt et godt kammeratskab.  Samtidig overrakte han en gave fra klubben, til Ejvind for den store indsats, han havde gjort for klubben.

Derefter takkede formanden for god ro og orden, samt ønsket om at vi alle ville ses igen i 2016.

  

   Referent.  Jens Kragh

Her ses formand Erik Myrebjerg der takker klubbens kasserer Ejvind Ryborg igennem 17 år for et vel udført arbejde for klubben.